GC11 Illuminate White Crème Dip PowderGC11 Illuminate White Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

MC13 Whirlpool Blue Glitter Dip PowderMC13 Whirlpool Blue Glitter Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

GC13 Blink Pink Crème Dip PowderGC13 Blink Pink Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

MC9 Crux Pink Crème Dip PowderMC9 Crux Pink Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

MC12 Starburst Silver Glitter Dip PowderMC12 Starburst Silver Glitter Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

GC15 Spark Pink Glitter Dip PowderGC15 Spark Pink Glitter Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

D717 High Tide Teal Flake Dip PowderD717 High Tide Teal Flake Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

D211 Libra Pink Mood Changing Dip Powder (MC20)D211 Libra Pink Mood Changing Dip Powder (MC20)

Back In Stock

20% off w/code ANNDAY10

GC8 Electric Blue Crème Dip PowderGC8 Electric Blue Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

D715 Mixed Feelings Pink Crème Dip PowderD715 Mixed Feelings Pink Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

Glow Overlay BundleGlow Overlay Bundle

20% off w/code ANNDAY10

Glow Overlay Bundle

From $20.89
MC25 Portia Red Crème Dip PowderMC25 Portia Red Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

D644 Radiance Violet Glow Overlay Dip PowderD644 Radiance Violet Glow Overlay Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

D718 Think Twice Purple Crème Dip PowderD718 Think Twice Purple Crème Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10

GC10 Glimmer Blue Glitter Dip PowderGC10 Glimmer Blue Glitter Dip Powder

20% off w/code ANNDAY10